Tanısal Testler

Sekretuvar IgA Testi

Sekretuvar IgA (sIgA) insanlardabirçok yabancı maddenin giriş bölgeleri olan burun, akciğerler ve bağırsak mukozası gibi muköz membranlardaki primer antikordur. Bu nedenle mukozal immünitede özellikle mukozal epitelin korunması ve homeostatik regülasyonunda kritik bir rol oynar. Mikrobiyal veya diğer antijenlere maruz kalma sonucu B lenfositten türeyen plazma hücrelerinden sentezlenerek polimerik immunglobulin reseptör (pIgR) vasıtasıyla mukoza boyunca transporte edilerek eksternal sekresyonlara ( göz yaşı, tükürük ve bağırsak mukozasındaki mukusa) karışır.

Gastrointestinal traktüste sIgA, intestinal epitelyumun besinlerle alınan toksinler, patojenler ve diğer proteinlere karşı birinci safha korumasında yer alır. Simbiyotik, zararsız (kommensal) bakteriler ile potansiyel hayatı tehdit eden mikroorganizmaları birbirinden ayrıdederek, immun sistemin, bağırsak içeriğini sürekli olarak izlemesine yardımcı olarak mikrobiota ile dietteki diğer antijenler arasında dengeyi sağlayarak mikrobiyal patojenlere karşı hızlı bir koruma sağlamaya yardımcı olur. Bağırsaktaki sIgA salınımı mikropların varlığı ile aşırı derecede ilişkilidir. Bunları kaplayarak, sIgA, mikrobiyotanın "immünolojik" tampon görevi gören bağırsak ilişkili lenfoid doku (GALT) tarafından "örneklenmesini" kolaylaştırır.

sIgA mukozal homeostasis'in bir parçasıdır:

a)Bağırsak mikrobiyota bileşimini etkiler.

b)Bağışıklık sisteminin aşırı uyarılmasının yerleşik (“komensal”) mikroplara engellenmesini sağlar.

c) Enflamatuar süreçlerin kontrol altında tutulmasını (örneğin, normal olarak patojenlerin veya alerjenlerin alınmasıyla ilişkili olan proinflamatuar sitokinlerin söndürülmesi) sağlar.

d) Bağırsak bariyeri bütünlüğünü güçlendirmek için epitelyal hücre sıkı bağlantılarının güçlendirilmesi için sIgA, bağırsak lümeninden antijenler ve patojenlerin temizlenmesini teşvik eder.

e) Mikropları bir yem gibi kendisine çekerek, onların epitelyal reseptörlere erişimini ve bağlanmalarını engeller.

f) Mikropları epitel yüzeyinden uzak tutmak için onları mukus tabakasına sabitler (immün dışlama).

g) Bakteriyel girişe dahil olan virülans faktörlerinin aktivasyonunu veya ekspresyonunu bozar.

h) Peristalsisi artırarak onların atılmasını kolaylaştırır.

Erken yaşamda anne sütünden elde edilen anne sIgA, yavruların bağırsak bağışıklık sistemi'nin üzerine çekilinceye kadar bu işlevleri yerine getirir. sIgA, sIgA-antijen komplekslerinin mukozaya bazı translokasyonunu sağlar, bağışıklık sistemi ve zararsız proteinlere toleransı sağlayan simbiontlar arasındaki diyaloğu kontrol eder. Patojenler / toksinler bağırsak bariyerini istila etmeye başladıklarında, sIgA onları yok ederken bağışıklık sistemini destekler.

Klinik yarar ve endikasyonlar

Enflamasyonun hem yararlı hem de gereklidir, ancak bunu düzenleyen homoeostatik mekanizmalara müdahale, kronik inflamatuar veya otoimmün hastalıklarla sonuçlanabilir. Mikrobiota, intestinal epitel hücreleri ve mukozal bağışıklık sistemi arasındaki dengenin bozulması, sIgA üretimi ile patolojilere yol açabilir.

Yüksek fekal sIgA seviyeleri bağırsaktaki bir antijene (örn., Bakteri, parazitler, virüsler, mayalar veya diğer alerjenik proteinler) bağlı artmış bir bağışıklık tepkisini gösterebilir. Patojenlerin test edilmesi, inflamasyonun kaynağını ortaya çıkarabilir. Sorunların ortadan kaldırılması durumda sIgA seviyeleri normale döner.

Patojen yokluğunda yükselmiş bir fekal sIgA seviyesi, atopik durumlara (gıda hassasiyeti, deri hastalığı gibi) bir durumda gözlenen normal veya yükseklmiş bir yanıtı yansıtabilir.

Kronik olarak düşük bir fekal sIgA seviyesi, mukozal immunitenin bozulduğuna (kommensal mikrobiotaya normal tolaransın kaybı) bir işaret olabilir ve sıkılıkla intestinal disbiyozis (enflamatuvar barsak hastalığı ve irritabl barsak sendromu gibi) kronik sindirim bozuklukları olan hastalarda rastlanır. Bu tür hastalar bu durumun bir sonucu olarak enfeksiyonlara daha yatkındırlar.

Fekal sIgA'nın kronik düşük seviyeleri, bağırsak geçirgenliğini ve gıda alerjileri / duyarlılıklarının gelişimini hızlandırabilir.

Azalmış sIgA seviyeleri genellikle yetersiz veya zayıf beslenme, diyet kısıtlamaları ve aşırı alkol alımı ile ilişkilidir. Bağırsaktaki bağışıklık yanıtı kronik iltihaplanmaya doru kayma gösterdiğinde, malnutrisyon riski ve konak savunmasının daha fazla bozulması riski ortaya çıkacaktır.

sIgA üretimi, zihinsel veya fiziksel stresin, olumsuz duygudurumun ve anksiyetenin (akut veya kronik) süresi ve yoğunluğundan etkilenir. Kronik stres, kortikosteroidlerin doğrudan etkisi yolu ile fekal sIgA ve bağırsak lenfositlerinde düşmeye yol açar ve böylece enfeksiyona ve bağırsak iltihabına duyarlılığı artırır.


Sekretuar IgA Kesim Noktaları ve Yorumlama

Düşük        Orta derecede azalmış              Optimal         Orta derecede artmış        Yüksek

≤ 0.3 μg/g      0.4-0.7 μg/g                    0.8– 3.8 μg/g          3.8 – 8.9 μg/g               ≥ 9.0 μg/g